OUR  SERVICES

บริษัท เลเซอร์เมด จำกัดและบริษัท บีเม่โปร จำกัด
มีความยินดี ให้บริการดูแล ตรวจเช็คเครื่องเลเซอร์ โดยทีมวิศกรของทางบริษัท 

ผ่านการฝึกอบรมและได้ใบรับรองโดยตรงจากประเทศผู้ผลิต จึงสามารถติดตั้งเครื่องบำรุงดูแลรักษา
และซ่อมแซมเครื่องที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราได้ทุกประเภท

Maintenance Services

บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษา

Software Maintenance

ตรวจสอบระบบซอฟต์แวร์

On-Site Support

บริการติดตั้งและทดสอบระบบก่อนใช้งาน

Providing advice

and knowledge of basic usage

บริการให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการใช้งานเบื้องต้น

Repair the machine

with original parts and guaranteed use

ซ่อมเครื่องด้วยอะไหล่แท้ พร้อมรับประกันการใช้งาน

All About Safety

Q: Preventive Maintenance คืออะไร?
A: Preventive Maintenance(PM) คือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันหรือการบำรุงรักษาเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดขึ้น โดยการวางแผนเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่หรือการซ่อมแซมชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องหลังการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นและยืดเวลาการใช้งานของเครื่องให้นานมากยิ่งขึ้น

Q: รู้หรือไม่….ทำไมต้อง Preventive Maintenance ?
A: 🍀 เพื่อลดปัญหาความขัดข้องระหว่างการใช้งาน
🍀 เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
🍀 ใช้งานเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Q: รู้หรือไม่? การทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าสำคัญอย่างไร?
A: ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่บีเม่โปรของเราคำนึงถึงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกับทีมงานบริการ ผู้ใช้งาน หรือแม้แต่ผู้รักษา เราจึงสมควรและตรวจเช็คเครื่องโดยการทำ PM เพื่อตรวจเช็คและป้องกัน ระบบไฟรั่ว หรือ อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ติดต่อสอบถามทีมวิศวกร

Contact Service Center Cool Line


097-159 8643 , 02-114 7352